یک نجف آبادی با ارسال فیلمی به باشگاه خبرنگاران جوان، از آبگرفتگی شدید در خیابان بهمن این شهر طی بارندگی های اخیر انتقاد کرده است.

آبگرفتگی در نجف آباد+فیلم

یک نجف آبادی با ارسال فیلمی به باشگاه خبرنگاران جوان، از آبگرفتگی شدید در خیابان بهمن این شهر طی بارندگی های اخیر انتقاد کرده است.
آبگرفتگی آبگرفتگی در نجف آباد+فیلم آبگرفتگی در نجف آباد+فیلم                  300x188

آبگرفتگی

آبگرفتگی در نجف آباد+فیلم