کارکنان و دانش آموزان دبستان منوچهری نجف آباد در سال تحصیلی ۱۳۳۰-۱۳۳۱
کارکنان از راست به چپ: ۱- هاشمیان ۲- انصاری ۳- امام جمعه ۴- بهمن پور ۵- مجتبی کارشناس* ۶- کافی ۷- اسفرجانی ۸- فاضل ۹- نقشینه ۱۰- برادر اسفرجانی ۱۱- سید امیر آقا
*مجتبی کارشناس فرزند مرحوم کافی می باشد.

کارکنان و دانش آموزان دبستان منوچهری نجف آباد در سال تحصیلی ۱۳۳۰-۱۳۳۱
کارکنان از راست به چپ: ۱- هاشمیان ۲- انصاری ۳- امام جمعه ۴- بهمن پور ۵- مجتبی کارشناس* ۶- کافی ۷- اسفرجانی ۸- فاضل ۹- نقشینه ۱۰- برادر اسفرجانی ۱۱- سید امیر آقا
*مجتبی کارشناس فرزند مرحوم کافی می باشد.