از اواخر سال گذشته و هم زمان با تشدید مشکلات مربوط به بیماری کرونا، در ورودی های مختلف نجف آباد، ایست و بازرسی هایی با مشارکت بسیج، هلال احمر، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های مسئول برقرار شده که وظیفه اصلی آن ها غربالگری و ضدعفونی خودروهای عبوری است.

ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر

از اواخر سال گذشته و هم زمان با تشدید مشکلات مربوط به بیماری کرونا، در ورودی های مختلف نجف آباد، ایست و بازرسی هایی با مشارکت بسیج، هلال احمر، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های مسئول برقرار شده که وظیفه اصلی آن ها غربالگری و ضدعفونی خودروهای عبوری است.

کار ضدعفونی معابر نیز در نقاط مختلف شهر توسط دستگاه های مختلف همچون شهرداری، بسیج و گروه های مردمی ادامه دارد.

تصاویر این خبر، مربوط به فعالیت بسیجیان حوزه ۳ مقاومت امام حسین در نجف آباد است.

ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر        8 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر        7 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر        6 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر        5 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر        4 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر        3 768x1024
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر        2 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر        9 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر        12 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر        13 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر     3 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر       10 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر       11 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین

ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر

ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه 3 مقاومت بسیج امام حسین ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر ادامه غربالگری در ورودی های نجف آباد+تصاویر        5 1024x768
ضدعفونی معابر شهر و ایست و بازرسی توسط حوزه ۳ مقاومت بسیج امام حسین