برنامه پیک بامدادی: نقش مهم زالو در طب سنتی، زمینه ای برای اشتغال در کشور با پرورش زالو فراهم کرده است.

کشورهای مختلف جهان نقش عمده ای برای طب سنتی در پیشگیری و درمان قائل شده اند. ایران نیز به علت پیشینه تاریخی خود از کشورهای سرآمد جهان در طب سنتی بوده است. زالو درمانی یکی از روش های درمان سنتی در ایران و برخی کشورهای جهان بوده است و با توجه به نقش درمانی زالو صنعت پرورش این آبزی در سال های اخیر رونق زیادی دارد. پرورش زالو تنها به منظور طب سنتی نبوده بلکه موارد استفاده دیگری هم دارد.