اولین پاسخ به خبر/ شورا متشکل از دولتی ها و غیر دولتی ها است
اولین پاسخ به خبر/ شورا متشکل از دولتی ها و غیر دولتی ها است

سید محمد طباطبائی دبیر شورای فضای مجازی شهرستان در پاسخ به خبر «این شورا را چقدر موفق می دانید؟» نوشت:«درارسال خبرشورای فضای مجازی شهرستان ازکانال دولتی وغیردولتی نوشته ایدکه بایدبه اطلاعتان برسانم که هیچ ارگان ونهادوابسته به دولت حق راه اندازی کانال راطبق بخشنامه ها وقوانین ومقررات ندارد.» طباطبایی که ریاست اداره ورزش و جوانان […]

سید محمد طباطبائی دبیر شورای فضای مجازی شهرستان در پاسخ به خبر «این شورا را چقدر موفق می دانید؟» نوشت:«درارسال خبرشورای فضای مجازی شهرستان ازکانال دولتی وغیردولتی نوشته ایدکه بایدبه اطلاعتان برسانم که هیچ ارگان ونهادوابسته به دولت حق راه اندازی کانال راطبق بخشنامه ها وقوانین ومقررات ندارد.»

طباطبایی که ریاست اداره ورزش و جوانان را نیز بر عهده دارد، اضافه می کند: «پس مطمئنانبایدازلفظ کانال دولتی درخبرتان استفاده می کردید،درضمن این شورابراساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان تشکیل شده ومتشکل ازافراددولتی وغیردولتی می باشدکه می توان به نماینده دفترامام جمعه،نماینده حوزه علمیه،دونفرازفعالین کانالهای مجازی،رییس دانشگاه آزاد،یک نفرازاعضاء کمسیون فرهنگی شورای شهر،آقای بلدی ودکترعباسی ازکارشناسان آی تی که حتی یک روزکاردولتی انجام نداده اند،۵دانشجوبه نمایندگی ازدانشگاههای شهرستان،همگی اعضای غیردولتی کارگروههای این شورا می باشند.»