بررسی ویژه جرایم انتخاباتی در نجف آباد
بررسی ویژه جرایم انتخاباتی در نجف آباد

استفاده ازبیت المال،تبلیغات زودهنگام،خرید رای و ایجاد رعب و وحشت در روز انتخابات از مصادیق تخلفات انتخاباتی هستند. همزمان باآغازبه کارهیئت های اجرایی ،نظارت وثبت نام ازداوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شعب ویژه رسیدگی به تخلفات وجرائم انتخاباتی در شهرستان نجف آباد تشکیل شد. سیروس افضلی رئیس دادگستری شهرستان نجف آباد با […]

استفاده ازبیت المال،تبلیغات زودهنگام،خرید رای و ایجاد رعب و وحشت در روز انتخابات از مصادیق تخلفات انتخاباتی هستند.
همزمان باآغازبه کارهیئت های اجرایی ،نظارت وثبت نام ازداوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شعب ویژه رسیدگی به تخلفات وجرائم انتخاباتی در شهرستان نجف آباد تشکیل شد.
سیروس افضلی رئیس دادگستری شهرستان نجف آباد با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری ازجرائم انتخاباتی اظهارداشت:این ستاد درآستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی کارخودرا آغاز کرد.
وی افزود:اعضای این ستادمرکب ازرئیس دادگستری،دادستان،معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری،رییس اداره اطلاعات،فرمانده انتظامی،رییس هیات نظارت شورای نگهبان ونماینده سپاه پاسداران درشهرستان نجف آباد هستندکه ریاست ستاد برعهده رییس دادگستری ودبیری آن نیز به دادستان نجف آباد محول شد
.سیروس افضلی هدف ازتشکیل ستاد راپیشگیری ازتخلفات وجرائم انتخاباتی بیان کرد وگفت:این ستاد آمادگی داردبرای برگزاری انتخاباتی سالم وشایسته نظام وهمچنین مردم شریف شهرستان نجف آباد باهمکاری مسئولان واعضای محترم هیئت های اجرایی ونظارت وسایردست اندرکاران انتخابات تلاش کنندتا امانتدارخوبی برای آرای مردم باشند.
وی اضافه کرد:جلسات ستاد هردوهفته یکبارتشکیل می شود وبمنظور رسیدگی بهتربه تخلفات انتخاباتی شعب ویژه دادیاری،بازپرسی وکیفری به این مهم اختصاص داده شده تاپرونده های احتمالی سریع وخارج ازنوبت رسیدگی شوند.
رییس ستادپیشگیری ازجرائم انتخاباتی شهرستان نجف آبادتصریح کرد:موضوعاتی مانند استفاده ازبیت المال باتوجه به موقعیت برخی افراد،تبلیغات زودهنگام،خرید رای،ایجاد رعب ووحشت در روز انتخابات و… درقانون به عنوان جرائم انتخاباتی تعریف شده است.افضلی درپایان اظهارامیدواری کردباتوجه به فهم وشعوربالای مردم شهرستان نجف آباد درموضوعات گوناگون،انتخابات اسفند ماه امسال نیز همانندسالهای گذشته پرشوروشایسته نظام جمهوری اسلامی برگزارشود.

منبع:اصفهان امروز