ایمنا: کنسرت حسین خواجه امیری (ایرج)، خواننده سنتی و پیشکسوت کشور در آمفی تئاتر مجموعه شیخ بهایی گلدشت برگزار شد.

برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر

ایمنا: کنسرت حسین خواجه امیری (ایرج)، خواننده سنتی و پیشکسوت کشور در آمفی تئاتر مجموعه شیخ بهایی گلدشت برگزار شد.
 در این کنسرت نیما نورمحمدی رهبر ارکستر و محمد بکرانی به عنوان مدیر گروه، خواجه امیری را همراهی کردند.

ایرج (پدر احسان خواجه امیری) از خوانندگان صاحب آوازه ایرانی است. غزل خوان، پرنده، گلدون، بی گل گل من و پیرهن صورتی  از جمله اهنگ های معروف وی در طول سال ها فعالیت محسوب می شود.

کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   16 200x300

کنسرت ایرج در گلدشت

برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر

کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   21
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   20
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   19
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   18
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   17
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   16
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   15
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   14
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   6
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   7
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   8
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   9
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   10
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   11
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   12
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   13
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   5
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   4
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   3
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   2
کنسرت ایرج در گلدشت
کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر برگزاری کنسرت ایرج در گلدشت+ تصاویر                   1
کنسرت ایرج در گلدشت