در شرایطی که فضاهای مجازی شناسنامه دار شهرستان، در قبال کوچکترین حرف و موضوع خود پاسخگو هستند ولی برخی کانال های تلگرامی نجف آباد، به راحتی همه چیز را تبلیغ می کنند؛ از آموزش رقص گرفته تا تن فروشی.

تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر

در شرایطی که فضاهای مجازی شناسنامه دار شهرستان، در قبال کوچکترین حرف و موضوع خود پاسخگو هستند ولی برخی کانال های تلگرامی نجف آباد، به راحتی همه چیز را تبلیغ می کنند؛ از آموزش رقص گرفته تا تن فروشی.

تلگرام تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر       300x159

تلگرام

تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر

 

بازار خانگی نجف آباد تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر            568x1024
بازار خانگی نجف آباد
بازار خانگی نجف آباد تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر                  612x1024
بازار خانگی نجف آباد