تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر
تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر
در شرایطی که فضاهای مجازی شناسنامه دار شهرستان، در قبال کوچکترین حرف و موضوع خود پاسخگو هستند ولی برخی کانال های تلگرامی نجف آباد، به راحتی همه چیز را تبلیغ می کنند؛ از آموزش رقص گرفته تا تن فروشی.

تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر

در شرایطی که فضاهای مجازی شناسنامه دار شهرستان، در قبال کوچکترین حرف و موضوع خود پاسخگو هستند ولی برخی کانال های تلگرامی نجف آباد، به راحتی همه چیز را تبلیغ می کنند؛ از آموزش رقص گرفته تا تن فروشی.

تلگرام

تلگرام

تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر

 

بازار خانگی نجف آباد
بازار خانگی نجف آباد
بازار خانگی نجف آباد
بازار خانگی نجف آباد