اخیرا عده ای ناشناس، «حوض کله مرغی» یکی از آثار تاریخی حفظ شده نجف آباد را در محدوده محور تفریحی کوچه باغ زندگی، تخریب کرده اند.

تخریب یک اثر تاریخی در نجف آباد+تصاویر

اخیرا عده ای ناشناس، «حوض کله مرغی» یکی از آثار تاریخی حفظ شده نجف آباد را در محدوده محور تفریحی کوچه باغ زندگی، تخریب کرده اند.

این گونه سازه ها را می توان نوعی آب انبار کوچک دانست که در نزدیکی جوی های آب ساخته شده و آب روان، در حوضچه گرد وسط آن جمع می شد. در دیواره های این سازه، سوراخ هایی تعبیه می شد که با وزش باد از داخل آن ها، آب جمع شده در حوض، سرد و آماده استفاده کشاورزان می شد.

تخریب حوض کله مرغی در نجف آباد تخریب یک اثر تاریخی در نجف آباد+تصاویر تخریب یک اثر تاریخی در نجف آباد+تصاویر photo 2020 12 29 07 16 34 300x200

تخریب حوض کله مرغی در نجف آباد

تخریب حوض کله مرغی در نجف آباد تخریب یک اثر تاریخی در نجف آباد+تصاویر تخریب یک اثر تاریخی در نجف آباد+تصاویر photo 2020 12 29 07 16 38 300x200

تخریب حوض کله مرغی در نجف آباد

تخریب حوض کله مرغی در نجف آباد تخریب یک اثر تاریخی در نجف آباد+تصاویر تخریب یک اثر تاریخی در نجف آباد+تصاویر photo 2020 12 29 07 16 42 300x200

تخریب حوض کله مرغی در نجف آباد

حوض کله مرغی در نجف آباد تخریب یک اثر تاریخی در نجف آباد+تصاویر تخریب یک اثر تاریخی در نجف آباد+تصاویر                  300x225

حوض کله مرغی در نجف آباد

تخریب یک اثر تاریخی در نجف آباد+تصاویر