باشگاه خبرنگاران جوان: تولید و فرآوری گیاهان دارویی در استان خشک اصفهان برای بیش از سیصد نفر ایجاد اشتغال کرده است. ۸۰درصد گیاهان دارویی با کمبود آب سازگار هستند.

تولید و فرآوری گیاهان دارویی در اصفهان+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان: تولید و فرآوری گیاهان دارویی در استان خشک اصفهان برای بیش از سیصد نفر ایجاد اشتغال کرده است. ۸۰درصد گیاهان دارویی با کمبود آب سازگار هستند.

تولید گیاهان دارویی تولید و فرآوری گیاهان دارویی در اصفهان+فیلم تولید و فرآوری گیاهان دارویی در اصفهان+فیلم                   300x214

تولید گیاهان دارویی

تولید و فرآوری گیاهان دارویی در اصفهان+فیلم