پیش از ظهر چهارشنبه 22بهمن 99، هماهنگ با دیگر نقاط کشور راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد نیز برگزار شد. این فیلم توسط یادمان شهدای نجف آباد تهیه شده است.

راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم

پیش از ظهر چهارشنبه ۲۲بهمن ۹۹، هماهنگ با دیگر نقاط کشور راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد نیز برگزار شد. این فیلم توسط یادمان شهدای نجف آباد تهیه شده است.

راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم photo                  225x300

راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد

راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم photo                  300x200

راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد

راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم photo                  300x200

راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد

راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم

راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در 22بهمن 99 راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم 1613022279 K0hW1
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در ۲۲بهمن ۹۹
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در 22بهمن 99 راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم 1613022276 Q0gI0
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در ۲۲بهمن ۹۹
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در 22بهمن 99 راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم 1613022265 R9eY2
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در ۲۲بهمن ۹۹
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در 22بهمن 99 راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم 1613022263 M6jP5
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در ۲۲بهمن ۹۹
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در 22بهمن 99 راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم 1613022248 X2xG5
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در ۲۲بهمن ۹۹
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در 22بهمن 99 راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم 1613022229 Z2zR3
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در ۲۲بهمن ۹۹
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در 22بهمن 99 راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم 1613022109 D3gL1
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در ۲۲بهمن ۹۹
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در 22بهمن 99 راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم 1613022102 M8jX9
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در ۲۲بهمن ۹۹
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم photo                  1024x683
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در 22بهمن 99 راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم photo                  1024x683
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در ۲۲بهمن ۹۹
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در 22بهمن 99 راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم photo                  768x1024
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در ۲۲بهمن ۹۹