به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد طی ارزیابی استان که توسط استانداری محترم از فعالیتها ، جلسات ، مصوبات ، پیگیریها ، تعدادسمن های فعال و جوان محور ، تعدادبرنامه های فرهنگی اجراء شده توسط شهرستانها صورت گرفته شهرستان نجف آباد موفق به کسب رتبه اول امور جوانان استان شده […]

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد طی ارزیابی استان که توسط استانداری محترم از فعالیتها ، جلسات ، مصوبات ، پیگیریها ، تعدادسمن های فعال و جوان محور ، تعدادبرنامه های فرهنگی اجراء شده توسط شهرستانها صورت گرفته شهرستان نجف آباد موفق به کسب رتبه اول امور جوانان استان شده است ، شهرستانهای اصفهان و سمیرم به ترتیب دوم و سوم شدند ، شایان ذکراست این موفقیت پس از کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان شهرستانها صورت گرفت که در آن ارزیابی نیز ، اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد موفق به کسب رتبه اول ورزش استان شد.