صدا و سیما:رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: یک دوستدار محیط زیست سنجابی را که خریداری کرده بود، به اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد تحوبل داد.

رهاسازی سنجاب در طبیعت نجف آباد

صدا و سیما: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: یک دوستدار محیط زیست سنجابی را که خریداری کرده بود، به اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد تحوبل داد.
محمد محمدی افزود: محیط بانان پس اطمینان از سلامت حیوان، سنجاب را در زیستگاه های این شهرستان رها سازی کردند.
سنجاب ایرانی بین ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر طول دارد و موهای پشتی آن خاکستری متمایل به قهوه ای بوده و زیر بدن جانور زرد رنگ و موی سر و پشت دم آن قرمز حنایی است.
سر و دم قرمز رنگ سنجاب ایرانی مشخصه ای است که این پستاندار را از دیگر سنجاب های موجود در ایران متمایز می کند.

سنجاب ایرانی

سنجاب ایرانی

نجف آباد نیوز