صدا و سیما:رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: یک دوستدار محیط زیست سنجابی را که خریداری کرده بود، به اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد تحوبل داد.

رهاسازی سنجاب در طبیعت نجف آباد

صدا و سیما: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: یک دوستدار محیط زیست سنجابی را که خریداری کرده بود، به اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد تحوبل داد.
محمد محمدی افزود: محیط بانان پس اطمینان از سلامت حیوان، سنجاب را در زیستگاه های این شهرستان رها سازی کردند.
سنجاب ایرانی بین ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر طول دارد و موهای پشتی آن خاکستری متمایل به قهوه ای بوده و زیر بدن جانور زرد رنگ و موی سر و پشت دم آن قرمز حنایی است.
سر و دم قرمز رنگ سنجاب ایرانی مشخصه ای است که این پستاندار را از دیگر سنجاب های موجود در ایران متمایز می کند.

سنجاب ایرانی رهاسازی رهاسازی سنجاب در طبیعت نجف آباد             300x209

سنجاب ایرانی

نجف آباد نیوز