مهر: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: رییس جمهور از سرانه مصرف پایین آبزیان در ایران می‌گوید در حالی که قیمت آن به مراتب بالاتر بوده و اگر پیگیر شویم می‌بینیم که عمده واردات تخم آبزیان نیز در اختیار افراد خاص و باز هم انحصاری است.

روحیه بالای نقد پذیری رییس جمهور

مهر: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: رییس جمهور از سرانه مصرف پایین آبزیان در ایران می‌گوید در حالی که قیمت آن به مراتب بالاتر بوده و اگر پیگیر شویم می‌بینیم که عمده واردات تخم آبزیان نیز در اختیار افراد خاص و باز هم انحصاری است.

ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: خوشبختانه روحیه بالای نقد پذیری رئیس جمهور وقت در حدی است که حتی نظر کارشناسان اقتصادی را هم برنمی‌تابد و هر شخصی که مشاوره و نظر کارشناسی بدهد متهم به کاسب تحریم می‌شود در حالی که بسیاری از این کارشناسان کاملاً مستقل از دیدگاه‌های سیاسی هستند.

ابوترابی افزود: درد مضاعف اینجاست که اگر همین محموله توسط آقازاده‌ها و با رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت انحصاری وارد شود بلا فاصله ترخیص و به دلیل عدم وجود بازار رقابتی، با قیمت‌های سلیقه‌ای به مرغدار یا دامدار می‌دهند. عجیب است درست در زمانی که ایران در موضع قدرت است رئیس‌جمهور شروع به تفسیر ماورایی و بزرگ نمایی بیش از حد آثار تحریم می‌کند.

ابوالفضل ابوترابی روحیه بالای نقد پذیری رییس جمهور روحیه بالای نقد پذیری رییس جمهور                  300x225

ابوالفضل ابوترابی

روحیه بالای نقد پذیری رییس جمهور