کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»: در پی آتش‌سوزی چند روز پیش یک واحد منزل مسکونی در خیابان مولوی نجف‌آباد تقریبا همه وسایل موجود در آتش سوخت اما جالب اینجاست که صفحات کلام‌ا... مجید باقی مانده و آسیب بسیار جزئی دیده است.

سالم ماندن قرآن در آتش سوزی نجف آباد+تصویر

کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»: در پی آتش‌سوزی چند روز پیش یک واحد منزل مسکونی در خیابان مولوی نجف‌آباد تقریبا همه وسایل موجود در آتش سوخت اما جالب اینجاست که صفحات کلام‌ا… مجید باقی مانده و آسیب بسیار جزئی دیده است.

آتش سوزی در نجف آباد سالم ماندن قرآن در آتش سوزی نجف آباد+تصویر سالم ماندن قرآن در آتش سوزی نجف آباد+تصویر              300x300

آتش سوزی در نجف آباد

سالم ماندن قرآن در آتش سوزی نجف آباد+تصویر