چند روز پیش، یکی از معتمدان ایثارگر نجف آباد در حالی که در تاریک و روشن اذان صبح، در حال رفتن به مسجد بوده، توسط تعدادی که گویا دنبال دستگیری متهمی بوده اند، اشتباه گرفته شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

ضرب و شتم اشتباهی یکی از معتمدان نجف آباد

چند روز پیش، یکی از معتمدان ایثارگر نجف آباد در حالی که در تاریک و روشن اذان صبح، در حال رفتن به مسجد بوده، توسط تعدادی که گویا دنبال دستگیری متهمی بوده اند، اشتباه گرفته شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

در این ماجرا، فرد معتمد که حدود پنجاه سال سن دارد، تصور می کند موضوع زورگیری مطرح است و تلاش می کند از دست آن ها فرار کرده و با داد و بیداد خود را نجات دهد ولی همین باعث می شود، کتک بیشتری خورده و به چشمان ضعیفش و صورتش اسپری فلفل پاشیده شود.

در نهایت و بعد از چندین دقیقه ضرب و شتم، افراد متوجه اشتباه خود شده و فرد مصدوم را رها می کنند.

فرد مصدوم در حال حاضر در خانه مشغول استراحت است و در روزهای اخیر گروه های متعددی از مسئولان از او عیادت کرده و به طور رسمی از خطای پیش آمده عذرخواهی کرده اند.

ضرب و شتم ضرب و شتم اشتباهی یکی از معتمدان نجف آباد ضرب و شتم اشتباهی یکی از معتمدان نجف آباد                300x240

ضرب و شتم

ضرب و شتم اشتباهی یکی از معتمدان نجف آباد