برخی تلاش دارند سوء مدیریت ها و بی تدبیری های خود را به پای نظام و انقلاب بنویسند و با ادعای شکست خوردن کشور، برجام های ننگین تری را تحمیل کنند. دکتر عباسی جواب جالبی به این ادعاها داده.

قبول کنید که شکست خوردید+فیلم

برخی تلاش دارند سوء مدیریت ها و بی تدبیری های خود را به پای نظام و انقلاب بنویسند و با ادعای شکست خوردن کشور، برجام های ننگین تری را تحمیل کنند. دکتر عباسی جواب جالبی به این ادعاها داده.

دکتر حسن عباسی قبول کنید که شکست خوردید+فیلم قبول کنید که شکست خوردید+فیلم              300x192

دکتر حسن عباسی

قبول کنید که شکست خوردید+فیلم