سفیران نیوز:رئیس شعبه 104دادگاه کیفری نجف آباد گفت: دو کلاهبردار که با استفاده از جعل عناوین دولتی و ساخت مهرهای ادارات تامین اجتماعی و تعاون،کار و رفاه اجتماعی توانسته بودند از بیش از هفتاد نفر به میزان یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان کلاهبرداری کنند، اخیرا اولین جلسه محاکمه خود را پشت سر گذاشتند.

محاکمه کلاهبرداران میلیاردی در نجف آباد

سفیران نیوز:رئیس شعبه ۱۰۴دادگاه کیفری نجف آباد گفت: دو کلاهبردار که با استفاده از جعل عناوین دولتی و ساخت مهرهای ادارات تامین اجتماعی و تعاون،کار و رفاه اجتماعی توانسته بودند از بیش از هفتاد نفر به میزان یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان کلاهبرداری کنند، اخیرا اولین جلسه محاکمه خود را پشت سر گذاشتند.

علی زارع گفت:این پرونده که ۶۸ شاکی حقیقی و دو شاکی حقوقی دارد، سال ۹۳ وارد  مرحله اخذ شکایت، بررسی های اولیه و تحقیقات شد و طی سال جاری کیفرخواست آن صادر گردید.

زارع با اشاره به اقرار متهمان به جرم خود و صدور رای دادگاه به زودی اظهار داشت:این افراد خود را بعنوان نماینده ادارات کار و تامین اجتماعی معرفی کرده و به مالباختگان قول بازنشستگی پیش از موعد و دریافت مبالغ هنگفت و حقوق بالا بعد از بازنشستگی از تامین اجتماعی می دادند.

محاکمه محاکمه محاکمه کلاهبرداران میلیاردی در نجف آباد              300x174

محاکمه

نجف آباد نیوز