مراسم بازگشایی مدارس در دبیرستان شهید منتظری نجف آباد
مراسم بازگشایی مدارس در دبیرستان شهید منتظری نجف آباد

استاندار اصفهان دبیرستان شهید محمد منتظری را که با اهدای بیش از ۲۳۴ شهید، از این حیث در کشور بی نظیر است را برای برگزاری مراسم نمادین آغاز ماه مهر انتخاب کرد.    

استاندار اصفهان دبیرستان شهید محمد منتظری را که با اهدای بیش از ۲۳۴ شهید، از این حیث در کشور بی نظیر است را برای برگزاری مراسم نمادین آغاز ماه مهر انتخاب کرد.