موفقیت های معلول نجف آبادی با معجزه اراده+ فیلم و تصاویر
موفقیت های معلول نجف آبادی با معجزه اراده+ فیلم و تصاویر
صدا و سیما: یکی از معلولان نجف آبادی با وجود معلولیت شدید، قطعات صنعتی را طراحی می کند. محمد جواد مهدویان۱۵ سال پیش بر اثر سقوط از ارتفاع و آسیب دیدگی شدید دچار معلولیت شدید شد.

موفقیت های معلول نجف آبادی با معجزه اراده+ فیلم و تصاویر

صدا و سیما: یکی از معلولان نجف آبادی با وجود معلولیت شدید، قطعات صنعتی را طراحی می کند. محمد جواد مهدویان، ۱۵ سال پیش بر اثر سقوط از ارتفاع و آسیب دیدگی شدید دچار معلولیت شدید شد.

مهدویان با وجود این مشکل مشغول در زمینه طراحی صنعتی، مکانیکی وطراحی پروتز برای سایر معلولان فعالیت می‌کند.

محمد جواد مهدویان معلول نجف آبادی

محمد جواد مهدویان معلول نجف آبادی

محمد جواد مهدویان معلول نجف آبادی

محمد جواد مهدویان معلول نجف آبادی

محمد جواد مهدویان معلول نجف آبادی

محمد جواد مهدویان معلول نجف آبادی

موفقیت های معلول نجف آبادی با معجزه اراده+ فیلم و تصاویر