حوزه: برنامه همخوانی آیاتی از قرآن کریم توسط حافظان مدرسة القرآن حوزه علمیه جامعة الامام المنتظر (عج) نجف آباد، روز جمعه اول اسفند99 در در اماکن تاریخی، مذهبی و تفریحی اصفهان برگزار شد.

هم خوانی حافظان قرآن نجف آباد در اصفهان

حوزه: برنامه همخوانی آیاتی از قرآن کریم توسط حافظان مدرسه القرآن حوزه علمیه جامعه الامام المنتظر (عج) نجف آباد، روز جمعه اول اسفند۹۹ در در اماکن تاریخی، مذهبی و تفریحی اصفهان برگزار شد.

در این برنامه که هم زمان با ماه رجب تدارک دیده شده بود،۵۰ نفر از دانش آموزان حافظ قرآن مشغول به تحصیل در مقطع ششم، هفتم، هشتم و نهم مدرسهالقرآن حوزه علمیه جامعه الامام المنتظر (عج) نجف آباد، همخوانی آیات قرآن کریم را با نظارت داوربین المللی و استاد برتر کشوری  احمد ابوالقاسمی و کارگردانی محمد حسین بزرگیان اجرا کردند.

هم خوانی حافظان قرآن نجف آباد در اصفهان هم خوانی حافظان قرآن نجف آباد در اصفهان هم خوانی حافظان قرآن نجف آباد در اصفهان                     300x225

هم خوانی حافظان قرآن نجف آباد در اصفهان

هم خوانی حافظان قرآن نجف آباد در اصفهان