پوشش ۱۸۸ هزار نفری تامین اجتماعی در نجف آباد
پوشش ۱۸۸ هزار نفری تامین اجتماعی در نجف آباد

ایرنا:زمانیان رئیس تامین اجتماعی شهرستان نجف آباد  گفت: بیش از۱۸۸ هزار نفر در شهرستان نجف آباد  تحت پوشش تامین اجتماعی هستند. اصغر زمانیان بیمه شدگان مشاغل آزاد، بافندگان قالی و رانندگان رابیش از ۹هزار نفراعلام کرد وافزود: هزارو۲۴۱ نفربیمه شده دراین شهرستان از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند. زمانیان تصریح کرد: در شهرستان بیمه […]

ایرنا:زمانیان رئیس تامین اجتماعی شهرستان نجف آباد  گفت: بیش از۱۸۸ هزار نفر در شهرستان نجف آباد  تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

اصغر زمانیان بیمه شدگان مشاغل آزاد، بافندگان قالی و رانندگان رابیش از ۹هزار نفراعلام کرد وافزود: هزارو۲۴۱ نفربیمه شده دراین شهرستان از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند.

زمانیان تصریح کرد: در شهرستان بیمه شده اختیاری پنج هزار و ۱۷۵ نفر، کارگران ساختمانی،دوهزار ۹۳۹و نفر، زنبور داران ۵۱ نفر و کارفرمایان صنفی ۱۷۸نفرهستند.

وی گفت: در بیمارستان فاطمه الزهرا ودرمانگاه امام محمد باقر تامین اجتماعی نجف آباد به بیمه شد گان تامین اجتماعی شهرستان خدمات پزشکی ارائه می شود.