برچسب: برنامه قطعی برق در یزدانشهر
جدول و نقشه قطعی برق در نجف آباد
۱۸ تیر ۱۳۹۷

جدول و نقشه قطعی برق در نجف آباد

بر اساس امکان جدید سایت شرکت توزیع برق استان، می توانید به کمک نقشه یا رمز رایانه درج شده در بالای قبض خود، از ساعات احتمالی خاموشی در تاریخ های مختلف مطلع شوید.