مديريت، عدالت، مهدويت

سيد صمصام الدين قوامى

- فهرست -


اشاره
عدالت چيست؟
علل وموجبات عدل
مديريت چيست؟
وظايف مديريت
انواع مديريت
مديريت عادلانه
مديريت عادلانه مهدوى
سازماندهى
اوصاف کلى ياران مهدى
برنامه ريزى
نظارت
انگيزش

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.