نظام امامت ورهبرى

آية الله العظمى لطف الله صافى گلپايگانى

- فهرست -


پيشگفتار
چرا کاوش براى شناختن امام واجب است؟
امامت چه مفهومى دارد وچگونه شرح وتفسير مى شود؟
امامت بر حسب اصطلاح
نظام امامت، با (توحيد) خداوند متعال چه رابطه اى دارد؟
امامت ورهبرى
چه نيازى است به رهبرى ونظام امامت وولايت؟
نظام امامت چگونه نظامى است؟ نظام سلطنتى موروثى است يا نظام انتخابى؟
حکومت سلطنتى
حکومت انتخابى
فرق امامت با رژيم انتصابى انقلابى که در کنفرانس باندونگ نيز
چه مانعى دارد که براى حکومت اسلامى دو دوره معتقد باشيم؟
مسأله اکثريت
شوراها
حاکميت ملى
امام انسان مافوق است يا مافوق انسان است؟
آيا پيغمبر به فرمان خدا کسى را به مقام ولايت ورهبرى نظام قرار داد؟
چه کس وچند نفر را پيغمبر بر حسب مأموريت الهى به امامت منصوب كرده؟
آيا غير از على نام ونسب ساير ائمه اثنى عشر اعلام ومعرفى شده؟
آيا منحصر بودن عدد به دوازده نفر، مؤيد اين نيست که نظام امام محدود است؟
اين ترتيبى که در امامت اين دوازده نفر است، براى بعضى اين گمان را كه وراثتى است نمى انگيزد؟
چنانکه مى دانيم نظام امامت بعد از رحلت حضرت رسول اعظم جز زمان امام على وامام حسن استقرار نيافت؟
آيا مهدى از ائمه اثنى عشر است که حضرت رسول معظم اسلام امت را به آن بشارت داد؟
دلايلى که بر وجود امامت حضرت صاحب الزمان مهدى منتظر اقامه شد
تعليقات

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.