طول عمر امام زمان از ديدگاه علوم واديان

على اكبر مهدى پور

- فهرست -


اشاره
آيا عمر انسان محدود است؟
ميانگين عمر انسان
مرز طبيعى عمر انسان
عمر جاويدان
سلولهاى جاويدان
بافتهاى جاويدان
عمر طولانى
گياهان
حيوانات
انسان
گامهايى شتابان به سوى عمر جاويدان
دانش پيرى شناسى
مبارزه جدى با پيرى
تأسيس انجمن هاى کريونيک
منجمد ساختن بدن انسان
دانش مرگ شناسى
مبارزه با مرگ
آزمايشها
سرويس ارگانهاى مختلف بدن
پيوند سلولها واندامهاى بدن
تحقيق وتأليف
عوامل طول عمر
آرامش روحى
عامل ارث
عامل تغذيه
کم خورى
عامل محيط
هواى آزاد
سرما
سختکوشى
شغل وحرفه
دورى از دخانيات
ساير موارد
جوانى پايدار
خرق عادت
استثناها
استثناء در جهان نباتات
استثناء در عالم حيوانات
استثناء در عالم انسان
زمستان خوابى
نتيجه
طول عمر از طريق اعجاز
طول عمر از ديدگان اديان آسمانى
قدرت بى پايان خدا
نمونه هاى دراز عمران در کتب آسمانى
تورات وطول عمر
قرآن وطول عمر
حضرت خضر
حضرت الياس
حضرت ادريس
دجال

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.