وظائف الشيعة شرح دعاى ندبه

عباسعلى اديب

- فهرست -


اشعار عربية من کلام الحقير الاديب
قصيده فارسيه از مؤلف
قصيده به ياد امام زمان
شعر از آقا ميرزا يحيى
سند دعاى ندبه
احوال سيد على بن طاووس
احوال شيخ محمد بن المشهدى ومحمد بن على بن ابى فرة
احوال شيخ محمد بن حسين بزوفرى وبيان اشاراتى که در دعاء ندبه
در بيان اشاراتى که در اين دعا درج شده
شرح بسم الله الرحمن الرحيم
حمد خدا وشرح آن
شرط اجابت دعا
قصه فقيرى که به سبب صلوات گنجى پيدا کرد ومعجزه از صلوات
حمد وشکر بر اين که خداوند انبياء واولياء را براى راهنمايى
ابتلائات وامتحانات ابراهيم
اعتقاد به اينکه خدا در عوض ابتلائات مقاماتى به اولياء مى دهد
قصه عالم ذر
آوردن فاطمه قرص نانى براى پيغمبر وقصه زن بدويه با پيغمبر
اعتقاد به اينکه انبياء واولياء قابل اين رياست بودند
مدح علم وخطاب خدا به ملائکه
اعتقاد به اينکه انبياء واولياء واسطه بين خدا وخلق مى باشند
توسل پيامبران سلف به خمسه طيبه وشرح آن واخبار مفصله آن
قصه آدم وخروج او از بهشت وبراى آن سه معنى شده است
قصه نوح وبيانى از پيغمبران اولوا العزم
نفرين نوح وفرو گرفتن آب عالم را وغرق شدن کنعان پسر نوح
قصه ابراهيم وعلت آنکه خدا او را خليل خود خواند وآداب ده گانه
قصه موسى وتکلم او با خداوند ورفتن او به کوه طور وديدن او
قصه عيسى وانعقاد نطفه وتولد ومعجزات او
اعتقاد به اينکه زمين قبل از پيغمبر خالى از حجت نبوده وآنکه
اعتقاد به فضايل ومعراج جسمانى پيغمبر وبيانى از فضايل آن حضرت
معراج پيغمبر واثبات آنکه جسمانى بوده ورد مخالفين
نصرت خدا پيغمبر را به رعب يعنى ترس در دل دشمنان
قصه يهودان بنى النضير واخراج پيغمبر آنها را
قصه يهودان بنى قريظه وحيله کردن نعيم بن مسعود اشجعى
غزوه بنى قريظه وحکم سعد معاذ که مردان ايشان را بکشند وزنان
يارى ملائکه در جنگ بدر وآب آوردن حضرت امير وقصه غلام عباس
اعتقاد به اينکه دين اسلام بر همه اديان غالب مى شود
آل پيغمبر وخانه کعبه ستونهاى بقاء وترقى دين مى باشند
اعتقاد به اينکه مکه معظمه خانه ومحل دعوت ايشان است وبيانى
آيات در مکه در اطراف آن بسيار است وبيانى از آنها
چاه زمزم وشرح آنکه از معجزات اسمعيل وشفاء است
اعتقاد به پاکى پيغمبر وائمه ومعصوم بودن ايشان به حکم آيه تطهير
رد قول عکرمه که گويد آيه تطهير درباره زنان پيغمبر است وسه جواب
اعتقاد به مودت وولايت ائمه وشرح آيه مودت
نسبت افترا دادن منافقين به پيغمبر ونزول آيه بر رد ايشان
بيان شش فضيلت براى شيعيان على در قرآن
اعتقاد به ولايت على
على منذر وهادى است واخبار آن
واقعه غدير خم ونصب على وشرح آن
بيعت مردم با على وخطاب عمر به على واشعار حسان بن ثابت
اشعار عمرو عاص وقيس بن سعد در نصب على که در صفين هم مى خوان
اشعار کميت در نصب على وخواب ديدن شخصى على را به نقل مجلسى
اشعار سيد حميرى در نصب على
پنج بشارت در آية اليوم اکملت وقصه حارث بن نعمان فهرى
خبر دادن حذيفه از استهزاء منافقين وانکار ايشان وکلمات على
آنکه خدا على را امير المؤمنين خواند که قريب هشتاد خبر در آن روايت شده
قصه حذيفه با مردى از اهل مدائن درباره امارت على
آنکه على با پيغمبر از يک شجره اند واخبار آن
خواب ديدن عبد المطلب که درختى از پشت او روئيد
حديث منزله است که در مواردى رسيده يکى در غزوه تبوک وقصه مسجد
خراب کردن وآتش زدن پيغمبر مسجد ضرار را وتخلف منافقين از هم
دلگيرى على از ملامت مردم وآمدن او خدمت پيغمبر وحديث منزله
بيان کردن سعد وقاص سه فضيلت درباره على براى معاويه
ازدواج على است با فاطمه زهرا واينکه همتايى براى او غير از علي
گفتگوى ابوبکر وعمر وسعد معاذ با على در خواستگارى فاطمه
آمدن على براى خواستگارى فاطمه وازدواج ايشان
فروختن على زره خود را به عثمان وشرح جهيزيه فاطمه ودعاى پيغمبر
زفاف على وفاطمه ومعنى بحرين در آيه قرآن
بيان کردن پيغمبر فضايل على را براى فاطمه وهشت فضايل على
سد همه درها از مسجد مگر در خانه على
حديث انا مدينة العلم وعلى بابها که مسلم بين سنى وشيعه است
آنکه پيغمبر على را برادر خود خواند وبيان عقد اخوت بين هر دو
منصب وصايت که پيغمبر به على داد واخبار آن
آنکه پيغمبر على را وارث خود خواند
منازعه على وعباس در ارث وآمدن ايشان نزد ابى بکر وقصه هشام
على با پيغمبر اتحاد دارد، سقايت کوثر وشيعيان على اهل نجاتند
آنکه مؤمنان به على شناخته مى شوند وامتحان نطفه پاک به دوستى
آنکه على حبل الله است ومعناى حبل الله در قرآن
آنکه على صراط مستقيم وائمه بيوت حقند
شرح حروف نورانيه وقصه پيغمبر با عمار وگفتگوى معاويه با ابن عباس
شرح حال ابو رافع
سبقت على بر اصحاب در حسب ونسب
شرح اينکه ابو طالب از اوصياء ابراهيم يا عيسى بوده
حمايت ابو طالب از پيغمبر وشکايت مشرکين نزد ابو طالب وگفتگوى
شکمبه ريختن ابن زبعرى بر پيغمبر وتلافى کردن ابو طالب وعهدنا
رفتن پيغمبر با مسلمين در شعب ابو طالب وخبر دادن پيغمبر
اسلام ابو طالب به لغت حبشى يا به حساب ابجد وعقد انامل وشرح
احوال فاطمه بنت اسد ووفات او وگريه على وتشييع ونماز
رفتن فاطمه بنت اسد در خانه کعبه از شکاف ديوار وتولد على در كعبه
سلام على در کودکى به پدر وپيغمبر وخواندن او سوره مؤمنين را
سبقت على در دين وآيات وروايات آن
آنکه در هيچ منقبتى کسى به على نرسيد ودوازده فضيلت که عمر بر او ياد كرده
مدح کردن معاويه على را
آنکه على به تأويل قرآن جهاد مى کند وآيات وروايات آن
برابر شدن على وحمزه وعبيدة با وليد وشيبه وعتبه در جنگ بدر
جنگ على با ناکثين وآمدن طلحه وزبير به خانه على وتبديل چراغ
گفتگوى زبير با على وبرکنار شدن او از جنگ وکشته شدن به دست
پى کردن شتر عايشه را وقضيه زنى که از عايشه سؤال کرد از مادر
گفتگوى ابن عباس با عايشه وجنگ على با قاسطين
به ميدان آمدن عمار ياسر وترک جنگ کردن لشکر معاويه وحيله عمرو العاص
بر نيزه کردن قرآنها را به حيله عمرو عاص وتعيين حکمين وفريب
جنگ على با مارقين وموعظه على وابن عباس ايشان را ورد کردن
قصه عبد الله جندب ومباحثه هشام بن حکم با عبد الله يزيد الاباض
خبر دادن پيغمبر از شهادت على وگريه آن حضرت وسؤال وجواب على
معاهده ابن ملجم وبرکة بن عبد الله وعمرو بن بکر براى قتل على
حالات على در شب نوزدهم وبه مسجد آمدن آن حضرت
ضربت زدن ابن ملجم بر سر على ونداء دادن جبرئيل
اعتقاد به مظلوميت ائمه وفاطمه وده خبر درباره فاطمه
ده خبر در فضائل حسنين وشرح تولد امام حسن
ظلم هايى که به ائمه رسيد ورسيدن منهال خدمت زين العابدين
اعتقاد به اينکه سر مظلوميت اين خانواده احياء دين است
گريه وندبه بر مصيبات اين خانواده واخبار ثواب گريه بر حسين
ندبه وناله کردن بر فراق پيشوايان دين وامام زمان
ده طريق ندبه که در اين دعاء است ومعناى صالح وصادق
حيله عبد الله سفاح وکشتن او بنى اميه را وآمدن سديف به مجلس
اعتقاد به اينکه امام زمان زنده است ويک نام او بقية الله است
انتظار امام زمان وثواب آن واينکه يک نام او منتظر است
اعتقاد به اينکه امام زمان ذخيره خدايى است که دين را تجديد مى كند
اعتقاد به اينکه امام زمان دستگاه ظلم را برمى چيند
امام زمان بدن ابى بکر وعمر را از قبر بيرون مى آورد
اعتقاد به اينکه امام زمان بر همه اديان غالب آيد
اصحاب امام زمان سيصد وسيزده نفرند ومعنى قطب واوتاد وابدال
رايت فتح به دست امام زمان است واينکه سه لواء برافرازد
اشکال حضرت صادق به ابو حنيفه در آيه ايمنى در مکه
اعتقاد به اينکه امام زمان خونخواهى انبياء واولياء را مى کند
امام زمان انتقام از خون حسين مى کشد ومنصور يکى از نامهاى امام است
معنى تفديه وشرط عمده در اعمال خلوص است
اعتقاد به حسب ونسب امام زمان وعلت اطناب کلام
نورانى بودن بدن وسر مقدس حسين ومراد از شهاب ثاقب
بيان آنکه ائمه صراط مستقيم اند ونبأ عظيم لقب على است
مراد از عم يتسائلون آنست که در قبر از ولايت على سؤال مى کنند
معنى طه والمحکمات ويس والذاريات والطور والعاديات
در معنى زبر وبينات واينکه زبر وبينات سين مساوى است
در معنى والعاديات وغزوه ذات السلاسل وغلبه على بر دشمن
معراج پيغمبر وشرحى از سوره والنجم واينکه مراد از نجم پيغمبر است
خدا در دل تصور نمى شود وبراى او مکانى نيست
کوه رضوى ومخاصمه محمد حنفيه با زين العابدين وشهادت حجر الأسود
شرح ذى طوى که يک فرسخى مکه است وظهور امام زمان از آن
امام قلب عالم وديگران به منزله اعضايند
اعتقاد به اينکه امام زمان از حال واعمال ما خبردار است
در هر پنجشنبه ودوشنبه اعمال ما به امام زمان عرضه مى شود
هفت مرتبه به نفسى مکرر شده وشرح هفت منزل نفس
زمان ظهور بر احدى معلوم نيست وکلام حضرت امير در اين باب
کلمه هل پنج مرتبه مکرر شده
کلمه متى نيز پنج مرتبه مکرر شده
چون امام زمان ظاهر شود پنج امر از او واقع مى شود
دعا کردن وانقطاع از خلق
امر خدا عيسى را به دعا وتوکل ابراهيم بالاى منجنيق
خدا را به اسماء الحسنى بخوانيد که به اجابت اقرب است
در حال اجتماع دعا کردن وچهار نکته در کلمه عبيدک
چهار صفت براى امام زمان ذکر شده که موجب اجابت دعاست
صلوات بر رسول وآل وبيان اينکه زيادتى وغير متناهى سه نوع است
حقوق امام زمان را اداء کردن وبيان هفت حق
فضيلت نماز واينکه هيجده عقوبت براى تارک الصلوة است
آيه اى که بيشتر بنده را اميدوار به رحمت خدا مى کند
در شرح ومعنى کوثر که به چند معنى تفسير شده است
فضيلت يا ارحم الراحمين

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.