اراذل نجف آباد
اعدام متجاوز به نوامیس نجف آباد ۱۸ آذر ۱۳۹۹

اعدام متجاوز به نوامیس نجف آباد

زن و بچه داشت ولی در شدیدترین حالت ممکن، «زن‌باره» و «شهوت‌پرست» بود و چندین بار زن هایی را در روزِ روشن از وسط خیابان دزدید و بهشان تجاوز کرد.