اراضی کشاورزی
تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در ۹هکتار اراضی نجف آباد ۲۴ آبان ۱۳۹۹

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در ۹هکتار اراضی نجف آباد

پایگاه خبری جهاد کشاورزی نجف آباد: قربانی رییس امور اراضی جهاد نجف آباد گفت:با هماهنگی دادستان و نیروی انتظامی، 6 مورد حکم تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در 9هکتار از اراضی کشاورزی روستای نهضت آباد شهرستان اجرا شد.