اصغر حبیبی
ماموریت بی‌بازگشت ۱۲۰۰رزمنده لشکر۸ نجف اشرف ۰۲ اسفند ۱۳۹۶

ماموریت بی‌بازگشت ۱۲۰۰رزمنده لشکر۸ نجف اشرف

در این میان یکی از تیربارچی‌ها رفت روی جاده و تا آخرین فشنگ نوارش را شلیک کرد. در آن تاریکی به خوبی کاروانی از گلوله‌های کالیبر سنگین و سبک که از بدن تیربارچی خارج می‌‌شد را می‌دیدیم ولی او تا آخرین گلوله ایستاد.