اعدام انقلابی
اعدام برای آرامش بازار ۰۹ تیر ۱۳۹۷

اعدام برای آرامش بازار

امام جمعه نجف آباد گفت: اگر چهار تا از کسانی که بازار را این گونه آشفته کرده اند، همین هفته اعدام می کردند، شرایط آرام می شد.