امر به معروف و نهی از منکر
دولتی شدن، تهدیدی برای نظارت های مردمی ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

دولتی شدن، تهدیدی برای نظارت های مردمی

یکی از مسئولان می گفت اگر می خواهی کاری یا چیزی را چنان نابود کنی که تا دیگر هیچ وقت کمر راست نکند، واگذارش کن به ارگان های دولتی!