انتقال آب از خلیج فارس
انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان به صرفه نیست ۰۹ فروردین ۱۴۰۰

انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان به صرفه نیست

ابوالفضل ابوترابی گفت: انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان حتی برای مصارف صنعت نیز به دلیل اینکه حجم این انتقال بسیار پایین و پرهزینه بوده و کیفیت چندان مطلوبی ندارد چندان به صرفه نیست.