بدعت
بدعت های مردن در نجف آباد ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

بدعت های مردن در نجف آباد

زندگی را به دست خودمان سخت و سخت تر می کنیم، از قبل از تولد گرفته تا بعد از مردن، به اسامی مختلف دچار بدعت ها و رسومی شده ایم که تنها ثمره اش، مشقتی است که می بریم.