برداشت از چاه های آب نجف آباد
نشست سریع نجف آباد با بی تدبیری ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

نشست سریع نجف آباد با بی تدبیری

روزانه از سه حلقه چاه در جنوب نجف آباد بیش از چهار میلیون لیتر آب برای مصارف کشاورزی برداشت می شود که این به معنی نشست بسیار سریع و فاجعه بار زمین در این بخش از شهر طی ماه ها و سال های آینده خواهد بود.