بیانیه
واکنش تشکل های پیام نور  به جشن روز دانشجو در نجف آباد ۲۰ آذر ۱۳۹۷

واکنش تشکل های پیام نور به جشن روز دانشجو در نجف آباد

وضعیت اسف بار حجاب از یک سو و مماشات مسؤلین که البته بر طبق منطق لیبرال خودشان است از سوی دیگر، دانشگاه را به سمتی برده که کمترین نشانی از مسئولین انقلابی در مدیران آن دیده نمی شود.