تعقیب و گریز مسلحانه
تعقیب و گریز مسلحانه در نجف آباد ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

تعقیب و گریز مسلحانه در نجف آباد

تعقیب و گریز مسلحانه در نجف آباد، پایان کار دزد ناشی بود که ماشین دولتی را از تهران دزدیده بود. هیچ کس حاضر به خرید این ماشین مدل بالا نمی شد.