جشنواره اسب
جشنواره ملی اسب در نجف آباد ۲۰ تیر ۱۳۹۷

جشنواره ملی اسب در نجف آباد

نجف آباد میزبان جشنواره ملی اسب اصیل کرد کشور با عنوان «جام هارای» خواهد بود که طی آن ۲۰۰ راس اسب در دو بخش مادیان و نریان شرکت خواهند کرد.