حجتالاسلام نورالعالم
شیعه شدن یک بنگلادشی در نجف آباد ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

شیعه شدن یک بنگلادشی در نجف آباد

یکی از آرزوهای من کشتن شیعیان این مسجد بود، در طول روز جایی کمین می کردیم تا شیعه ای از مسجد بیرون بیاید و ما با نیت قربهً الی الله با سنگی بر سر آن شیعه می کوبیدیم.