حقوق شوراهای حل اختلاف
ابلاغ الکترونیک ۷۵درصد از اوراق قضایی نجف آباد ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

ابلاغ الکترونیک ۷۵درصد از اوراق قضایی نجف آباد

طی یک سال اخیر بیش از هفتاد و پنج درصد آرای صادر شده در دادگستری نجف آباد به صورت الکترونیک و در قالب سامانه ثنا ابلاغ شده و این در حالی است که این میزان در بازه زمانی مشابه سال قبل از آن تنها سی درصد بوده است.