حوزه نجف آباد
برگزاری رایگان جشن تکلیف دانش آموزان در حوزه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری رایگان جشن تکلیف دانش آموزان در حوزه

طی زمستان سال گذشته بیست و هشت آموزشگاه متوسط اول با ۱۸۰۰ دانش آموز در قالب هفده برنامه جداگانه در این ویژه برنامه حوزه علمیه نجف آباد شرکت داشته اند.