خودکشی در نجف آباد
خودکشی بیمار نجف آبادی در اصفهان ۲۸ تیر ۱۳۹۷

خودکشی بیمار نجف آبادی در اصفهان

درد سرطان مثانه را نتوانست تحمل کند و خود را از طبقه دوم بیمارستان ثریا در اصفهان پرت کرد پایین. وقتی پسر کوچکش را دید، مرد.