دادگاه نجف آباد
هفتاد نفر برای ۵۵هزار پرونده قضایی در نجف آباد ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

هفتاد نفر برای ۵۵هزار پرونده قضایی در نجف آباد

در حالی که طبق چارت دادگستری نجف آباد و بر اساس جمعیت و میزان پرونده ها باید حدود210 نیروی اداری و پرسنل قضایی داشته باشیم ولی در حال حاضر با هفتاد نفر به حدود 55 هزار مراجعه مردمی در ماه جواب می دهیم.