دانشگاه علمی کاربردی
تاسیس دانشگاه کاشی اصفهان ۲۶ آبان ۱۳۹۷

تاسیس دانشگاه کاشی اصفهان

کمیته تخصصی شورای گسترش آموزش عالی کشور با تاسیس مرکز جدید آموزش علمی کاربردی کارخانه کاشی اصفهان از نجف آباد در حوزه صنعت کاشی، سرامیک و مدیریت موافقت کرد.