دانش آموزان شهید
دبیرستانی در نجف آباد با ۲۳۴  شهید ۲۰ آبان ۱۳۹۷

دبیرستانی در نجف آباد با ۲۳۴ شهید

دبیرستان منتظری نجف آباد با ۲۳۴ شهید بیشترین تعداد دانش آموز شهید کشور از یک واحد آموزشی را به خود اختصاص داده و بعد از آن مدرسه امام صادق قم با ۱۶۰ و مدرسه سلمان فارسی تهران با ۱۵۷ شهید قرار دارند.