دفتر خدمات قضایی
افتتاح ۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نجف آباد ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

افتتاح ۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نجف آباد

ایرنا: نجف آباد به عنوان سومین نقطه استان صاحب دفتر خدمات قضایی الکترونیک شد.