دیوان محاسبات کشور
آلودگی دولت به حقوق های نجومی ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

آلودگی دولت به حقوق های نجومی

متاسفانه دولت و بعضا برخی مدیران ارشد دیوان محاسبات به حقوق های نجومی آلوده هستند و علیرغم تأکید چند باره مقام معظم رهبری دولتی ها هیچ اقدامی انجام ندادند.