رضا کریمی
در ۲سال اخیر «زیر میزی» مشاهده نشده ۰۴ دی ۱۳۹۶

در ۲سال اخیر «زیر میزی» مشاهده نشده

به دنبال درج خبری در خصوص ارجاع بیماران یکی از پزشکان بیمارستان شهید محمد منتظری به شرکتی در اصفهان جهت تهیه نوعی آتل خاص، رضا کریمی مدیر داخلی بیمارستان با ارسال پیامی توضیحات زیر را ارائه کرده است: در مورد بریس ها و اورتز های تجویز شده جهت بیماران دچار آسیب ستون فقرات توسط متخصصین […]