رقص در دبستان دخترانه
حرکات موزون گروهی در مدرسه دخترانه نجف آباد ۲۴ تیر ۱۳۹۷

حرکات موزون گروهی در مدرسه دخترانه نجف آباد

طی چند سال تحصیلی اخیر مدیریت چند دبستان دخترانه نجف آباد برای حل مشکل کم تحرکی دانش آموزان، یکی از زنگ های تفریح را به انجام گروهی آن چه که ایروبیک می خوانند، اختصاص داده اند. همراه با رقص نور و موسیقی های مجاز.