سال۱۴۰۰
۱۴۰۰، سال این مرد است+تصویر ۰۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰، سال این مرد است+تصویر

یکی از کاربران فضای مجازی، در توییت خود، مردِ سال ۱۴۰۰ را معرفی کرده است.